ترجمه مقاله (Continuity and Originality in Sh'i Thought: The Relationship between the Akhbariyya and Maktab-i Tارتباط مکتب اخباری و مکتب تفکیک (ترجمه)
50 بازدید
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بین مکتب اخباری با مکتب تفکیک ارتباطی برقرا است یا خیر؟